Alumni

Academic Year 2014-16

Akshaya Shinde [75.2%] Chaitali Amrutkar[74.98%] Bhagyashri Rawal [73.87%]


Academic Year 2013-15

Varshadevi Patil [75.2%] Namrata Sonawane [74.98%] Samrudhhi Thakare [73.87%]


Academic Year 2011-14

Madhuri Chaudhari [75.2%] Snehal Johnson [74.98%] Swati Khairnar [73.87%]


Academic Year 2010-13

Puja Relan [81%] Vasanti Deshmukh [76.67%] Prajakta Deo [76%]


Academic Year 2009-12

Ekta Kimtiyani [81%] Mamta Chaudhari [76.67%] Meghana Bhavsar [76%]